فيلتراسيون  يكي از مهمترين روش ها در تصفيه و زلال سازي آب و پساب میباشد

اساس كار صافي ها، تصفيه فيزيكي آب با به دام انداختن ذرات معلق در لايه هاي بستر فيلتر مي باشد

نصب فیلتر تصفیه استخر اساسی ترین رکن جهت شفافیت و ماندگاری آب استخر میباشد