جهت سهولت استفاده انتخاب نوع و تعداد پله نردبان استخر همچنین جنس پلکان استخر و استحکام آن باید مد نظر قرار گیرد.

تمام مدل های نردبان استخر به جز مدل دو قسمتی نیازی به نصب در داخل استخر ندارند و طریقه نصب به این صورت است که ابتدا کاسه های مخصوصی در قسمت پاگرد دور استخر نصب می گردد سپس قسمت پشتی دستگیره نردبان استخر در داخل آن فرو میرود

توجه داشته باشید که انتهای پایینی پلکان استخر احتیاجی به نصب ندارد و در حالت بالا و پایین آمدن استفاده کننده صرفا به دیواره استخر فشار وارد میکند.

به منظوری جلوگیره از آسیب بدنه استخر در این قسمت از لاستیک ویژه ای استفاده میگردد

از موارد شایسته اهمیت علاوه بر متریال مورد استفاده کیفیت و دقت ساخت نردبان استخر می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.