کلر زنی از مهمتریت اصول پاکسازی استخر های شنا از هر نوع ویروس باکتری قارچ و میکروب می باشد

عدم دقت به قواعد پاکسازی استخرها می تواند منجر به کاهش کیفیت آب استخر، انتشار بوی نامطبوع و انتقال بیماری های مختلف به انسان گردد.