تماس بگیرید بوشن ساده socket
تماس بگیرید فلنج upvc Flange