لوازم تفریحی استخر-تشک بادی

بخش تفریحات آبی شامل:

انواع لوازم ورزشی داخل آب مانند انواع تردمیل و دوچرخه داخل آب لوازم واترپلو - ترامپولین روی آب

لوازم نجات غریق - جلیغه نجات -حلقه نجات -عینک و اسنورکل شنا -فین شنا - حلقه شنا - و انواع تشک روی آب

همچنین در این بخش انواع استخر های فریمی و بادی بزرگسال و همچنین استخر های بادی مخصوص کودکان عرضه میگردد.