سرشیلنگی جاروب ho-5

88com_2023261476
88com_2023261476hgh33_1374970
تماس بگیرید

مشخصات

½1

سرشیلنگی جاروب استخر

دارای اتصال دنده ای